Jewish community Chabad Lubavitch Moldova
הרב זלמן אבעלסקי
הרב זלמן אבעלסקי

הרב זלמן אבעלסקי

הרב זלמן אבלסקי נולד לאביו הרב שמריהו ולאמו מרת נחמה רחל (בתו של הרב ישעיה זושא שובאוו, ה’בוידער רב’) בשנת תרפ”ז במוסקבה שברוסיה, ולמד בישיבות תומכי תמימים מחתרתיות. לאחר שיצא מרוסיה למד בתומכי תמימים פאקינג.  בעת היותו בפאקינג נשלח על ידי כ”ק אדמו”ר הריי”צ נ”ע לרומניה על מנת לסייע ליהודים מברית המועצות לצאת לחופשי. בהיותו ברומניה, הייתה חצרו של האדמו”ר מסקולען ז”ל לו לבית, האדמו”ר מסקולען מאד חיבבו וכינויו בפי כל היה “זלמן דער ליובאוויטשער”. שם הכיר את רעייתו ואם שבעת ילדיו הרבנית לאה תי’. לה נישא בג’ שבט ה’תש”ט בבית הכנסת המרכזי בכפר חב”ד לאחר עלייתם לארץ ישראל.  

ר’ זלמן היה במרבית שנות חייו שליחם של אדמורי חב”ד. בעת מגוריו בארץ הקודש עסק בבניית ופיתוח בתי ספר חב”ד ברחבי הארץ. בשנת תש”כ עבר לגור בקרית גת על פי הוראת הרבי על מנת לפתוח במקום בית הספר וקהילה חבדית במקום. הרבי ציין במכתב כי עליו להתעסק עם יהודי רומניה במקום. וזאת מאחר והוא נשלח על ידי האדמו”ר מוהרייץ למדינת רומני’ה. מאוחר יותר בשנת ה’תשל”א ימנה אותו הרבי כנציגה של רומניה לפסוק כי ארץ ישראל שייכת לעם ישראל.

בשנת ה’תש”נ לאחר קריסת ברית המועצות, נשלח על ידי הרבי הרב זלמן יחד עם רעייתו לשליחות במדינת מולדובה על מנת לבנות שם חיים יהודיים, ר’ זלמן שימש כרבה הראשי של מולדובה במשך עשרים ושש שנים. כאשר עבר ליד הרבי בחלוקת דולרים קיבל דולר מהרבי עבור כל יהודי רומני’ה. יתכן שזו הסיבה שהתשובה מהרבי עבור הצעת השליחות במקום הייתה מהירה כל כך. וזאת מפני שהרבי ראה בזאת המשך לשליחות הרבי מוהריי”ץ בעת היותו בישיבה.

ביום שישי כ”ט סיון תשע”ד היה צריך לעבור ניתוח והרופאים הודיעו לו כי אין ביכולתם להבטיח לו שיצליח להתעורר מההרדמה. הרב אבלסקי ניגש לשאול את הרבי באמצעות האגרות קודש, וכך נפטר בדעה צלולה כשספר האגרות קודש בידיו. מסע הלוויתו החל במוצאי שבת קודש במקום שליחותו בקישינב מולדובה והמשיך ביום ראשון בארץ הקודש מ770 בכפר חב”ד, כשהוא עוצר בבית הכנסת בית מנחם ומשם המשיך לירושלים ונטמן בחלקת חב”ד שבהר הזיתים, ושם מנוחתו כבוד. בעת לוייתו מונה בנו הרב יוסף יצחק לממלא מקומו, לשליח ולרבה הראשי של מולדובה.

 

For more information on our programs please contact Chabad Moldova Click here

subscribe email alert

Stay in touch with us to get updates